Informační systém životního prostředí MSK

Přehled aktuálních článků


srnec

Termín sčítání zvěře v Moravskoslezském kraji v roce 2015

21.1.2015 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 28. 2. 2015.

Den v Bělském lese – otevřeno pro všechny

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

3.12.2014 

Jednoletý program na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje je zaměřen především na podporu projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji, environmentální poradenské činnosti orientované na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru, na podporu procesu místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost, a zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Moravskoslezský kraj v roce 2015 opět podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací v menších obcích

Moravskoslezský kraj v roce 2015 opět podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací v menších obcích

3.12.2014 

Podobně jako v předchozích letech vyhlásil kraj i na rok 2015 dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500.

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

3.12.2014 

Dotační program na podporu hospodaření v lesích je určen vlastníkům, nájemcům a podnájemcům lesů, kteří hospodaří na území Moravskoslezského kraje, a je orientován na postupnou přeměnu druhové skladby lesů na porosty ekologicky stabilní, a to zejména pro vlastníky lesů menších výměr. Žádost o dotaci je nutno podat před zahájením prací.

Všechny aktuality 

Kalendář akcí

Prohlédněte si seznam všech akcí.