Zpráva

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011

Certifikáty:

Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25

Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2010/2011 se uděluje za: aktivní přístup v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
Mateřská škola ve Vratimově má ekologický kroužek, ve kterém děti experimentují, pozorují a zkoumají přírodu. Děti jsou vedeny k badatelské činnosti především v rámci vlastních ekologických programů, které se uskutečňují v ekoateliéru skřítka Šikuly. Škola se v uplynulém školním roce 2010/11 aktivně zapojila nebo přímo organizovala četné ekologické aktivity. Například v projektu „Pomáhám přírodě a poznávám ji“ se v rámci spolupráce s mysliveckým sdružením a zahrádkáři Vratimov uskutečnila bohatá námětová činnost. Byly to nejen besedy či exkurze, ale také například vybudování ještěrkovníku na zahradě školy, který je určen nejen pro potěšení dětí, ale také k pozorování a vzdělávání. Cílem ředitelky Lenky Sivákové je rozvíjení osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii i k lidovým tradicím a zvykům.

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2010/2011 se uděluje za: realizaci krajského projektu – „Aby slunce v duši hřálo...“ a za přípravu dalších projektů např. „Sluníčko, sluníčko!!!“, do kterého se zapojilo více než 700 žáků se stovkou učitelů města Bohumína. V rámci mezinárodní spolupráce se uskutečnily také četné projektové dny, freeshopy, workshopy, exkurze a besedy. Ekologické programy se také uskutečnily v rámci spolupráce se spádovými školami a občanským sdružením Hraniční meandry Odry. Ředitelka Mgr. Dagmar Šostková podněcuje svým přístupem zájem o zkoumání přírody a klade důraz na ovlivňování vztahu k přírodě a k životnímu prostředí dětí, žáků i učitelů. Škola se zaměřuje na prožitkovou a badatelskou výuku a praktika v terénu. Během minulého školního roku 2010/11 byly vytvořeny také pracovní materiály a postery. Ekologické příspěvky žáků byly prezentovány také na konferencích např. „Zelená pro environmentální výchovu“.

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2010/2011 se uděluje za: organizaci workshopu s tématem lesní pedagogiky pro koordinátory ekologické výchovy celého Moravskoslezského kraje, za realizaci konference EVVO pro žáky základních a středních škol, za organizaci akce Den v lese, které se účastnily rodiny s dětmi – celkem 900 účastníků. Dále pak za akci Chemie na hradě, kde žáci školy vtáhli do chemických pokusů nejen své mladší kolegy, ale také předvedli své dovednosti a znalosti formou her a rébusů a zapojili tak do dění celou širokou veřejnost, což bylo cca 40 tis. účastníků.
Koordinátorka ekologické výchovy Mgr. Jana Vlčková se svým týmem celý minulý školní rok 2010/11 aktivně pracovala na celokrajském projektu „Tajemství lesů odhaleno“, jež byl tématicky zaměřen k Mezinárodnímu roku lesů.
Některé programy školy se uskutečňují také v Lesní škole a jsou připravovány samotnými žáky pro žáky dalších škol. V národní soutěži Chytrá řešení pro životní prostředí získali 1. a 2. místo žáci této školy. Jako jediná střední škola Moravskoslezského kraje již podruhé získala a obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Ředitel školy Ing. Jiří Kaličinský podporuje ekologickou výchovu na škole také tím, že uspořádal ekologický workshop pro učitele. Zařadil do vzdělávacího procesu skupinovou výuku a metody RWCT (čtení a psaní ke kritickému myšlení) a projektové vyučování (návaznost EVVO na odborné předměty aplikované chemie, terénní exkurze apod.)

Referenční listy:


telefon: seifrtova_bohumin
frame-scrollup