Zpráva

Podpora péče o ohrožené děti

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory

4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/C2.00067

Žadatel

Moravskoslezský kraj

Cíl projektu

Personální posílení a rozvoj vzájemné spolupráce pracovníků kraje a obcí s rozšířenou působností a jejich profesní podpora. Prostřednictvím workshopů vedených odborníky v dané oblasti chceme umožnit pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany seznámit se s novými postupy a metodami sociální práce, které by následně mohli aplikovat v praxi.

V oblasti náhradní rodinné péče je projekt zaměřen na větší podporu žadatelů v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a inovaci dosavadních postupů krajského úřadu, včetně vytvoření metodiky.

V oblasti péče a ochrany dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných dojde k sestavení pracovní skupiny, jejímž cílem bude prostřednictvím odborných konzultantů vytvořit metodiku doporučených postupů včetně kontaktů na odbornou pomoc v našem kraji.

Cílové skupiny

  • pracovníci vykonávající činnost SPOD

Výstupy projektu

  1. Analýza stavu náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
  2. Soubor doporučených postupů a příkladů dobré praxe
  3. Metodika doporučených postupů v oblasti ochrany týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 8 117 553,61
Příspěvek ze strukturálních fondů 6 899 920,56
Příspěvek ze státního rozpočtu 1 217 633,05

Doba realizace projektu

02/2014 – 06/2015

Kontaktní osoba

Mgr. Zdeňka Kučná
referent sociálně-právní ochrany dětí
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 661
fax: 595 622 336
e-mail: zdenka.kucna@msk.cz

frame-scrollup