Zpráva

Myslivecká konference 2014

Moravskoslezský kraj uspořádal dne 2. 12. 2014 společně s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. již devátý ročník odborného semináře „Myslivecká konference 2014“.

Myslivecká konference, která si bezesporu získala svou prestiž, je již tradičním setkáním zejména myslivecké veřejnosti, přičemž jejími účastníky není vnímána pouze jako odborný seminář, ale také jako významná společenská událost, která mimo jiné přispívá k podpoře spolkové činnosti a k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic.

Obdobně jako v předchozích letech, bylo také v letošním roce hlavním cílem myslivecké konference přinést posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivost v praxi. Dokladem významu této akce v oblasti myslivecké osvěty, jsou její minulé ročníky, na kterých již zazněla celá řada odborných přednášek.

Posluchače letošního ročníku myslivecké konference zaujaly informace k novele zákona o zbraních a střelivu, která nabyla 1. 7. 2014 účinnosti a přinesla s sebou řadu změn dotýkajících se mimo jiné také držitelů zbrojních průkazů z řad myslivců. Zejména uživatele honiteb oslovila přednáška týkající se možností čerpání finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu, v němž jsou jednotlivé dotační tituly zacíleny mimo jiné na zvyšování úživnosti honiteb, zlepšování životních podmínek zvěře a ochrany zvěře. Realizace takové činnost v honitbě je zpravidla spojena s vynaložením nemalých finančních prostředků, což pro uživatele honiteb může být limitujícím faktorem. Program péče o krajinu je tak jedním z možných řešení financování těchto činností. Devátý ročník myslivecké konference byl uzavřen přednáškou týkající se odhadu věku ulovené zvěře v honitbě podle opotřebení chrupu, a to u zvěře jelení a srnčí. Tento závěrečný příspěvek zaujal všechny přítomné a nepochybně napomohl objasnit některá úskalí jednotlivých metod odhadu věku ulovené zvěře a předejít tak případným pochybením, která se mohou negativně projevit při celkovém hodnocení správnosti provedeného odlovu.

Obsahová náplň ukončeného letošního ročníku myslivecké konference byla volena na základě podnětů účastníků z řad odborné myslivecké veřejnosti a s ohledem na aktuální změny právní úpravy držení zbraní. Letošní ročník tak úspěšně navázal na předchozí roky a všichni si odnesli z této akce nejen mnoho nových poznatků a informací do další práce, ale také nadějného očekávání příštího ročníku konference.

Jednotlivé příspěvky jsou přehledně zpracovány ve sborníku referátů.

frame-scrollup