Zpráva

Mokřad u Rondelu

Vodní nádrže a mokřady v prostoru mezi řekou Lučinou a silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Významná lokalita výskytu čolka velkého a dalších obojživelníků v rámci širšího regionu.

Kód lokality: CZ0813455
Katastrální území: Havířov-město, Šenov u Ostravy
Rozloha: 14,8038 ha
Nadmořská výška: 241 - 242 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany: PP

Předmět ochrany:
čolek velký (Triturus cristatus)

Popis lokality:
Bývalá soustava rybníků v nivě řeky Lučiny a Sušanky, které se v současné době postupně zazemňují. Jedná se o území s mokřadními společenstvy na antropogenně vytvořeném terénu zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a juvenilní mokřadní biotopy na místech s vysokou hladinou podzemní vody s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkkým luhem nížinných řek.

Management lokality:
Zabránit postupnému zazemňování tůní, některé z tůní prohloubit. Sledovat vývoj litorální vegetace, v případě nadměrného zarůstání tůní přistoupit ke kosení, případně vytrhávání rychle rostoucích litorálních druhů (rákos, orobinec, zblochan). Zamezit vytváření černých skládek v území.

frame-scrollup