Zpráva

Niva Olše - Věřnovice

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů.  Regionálně významná lokalita páchníka hnědého a kuňky žlutobřiché.

Kód lokality: CZ0813457
Katastrální území: Dětmarovice, Dolní Lutyně, Kopytov, Skřečoň, Věřňovice, Závada nad Olší
Rozloha: 553,9969 ha
Nadmořská výška: 196 - 254 m n. m
Navrhovaná kategorie ochrany: PP

Předmět ochrany:
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Popis lokality:
Fragment nivy řeky Olše, jejíž původní meandry byly zachovány jako slepá ramena, avšak bohužel bez návaznosti na stávající tok řeky. Lesy se zachovaly převážně podél bývalých meandrů, jinak je krajina využita převážně zemědělsky. Značný krajinotvorný význam má liniová zeleň. Specifické prostředí tvoří terasa řeky u Věřňovic (na ploše necelých 6 ha je zde vyhlášeno chráněné území přírodní památka Věřňovice). Na přírodní památku navazuje lesík Dembina a louky členěné liniovou zelení. Měkký luh je v území rozšířen obecně v bývalých meandrech, kde se dosud místy zachoval ve velmi dobré kvalitě. V ochuzené podobě vytváří lokálně břehové porosty stávajícího koryta Olše. V případě jejich narušení (vykácení) dochází k rychlé invazi křídlatek a netýkavek žláznatých. Zvláště křídlatky pronikají do okrajů lesů, místy i do jejich vnitřních částí. Tvrdý luh je v typické podobě zastoupen jako liniová společenstva podél cest, na hrázích bývalých rybníků nebo jako okrajové lemy lužních lesů na hraně bývalých břehů Olše. Zachovaly se zde mohutné exempláře dubů letních (Quercus robur), jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), místy jilmů vaz (Ulmus laevis), lip srdčitých (Tilia cordata), javorů babyka (Acer campestre) aj.

Management lokality:
Pro ochranu páchníka hnědého nekácet staré vzrostlé duby na hrázích bývalých rybníků. V případě nutnosti ošetření dřevin provést zásahy tak, aby nebyl znemožněn přístup do vhodných dutin. Pokud to nebude z bezpečnostních důvodů nutné, ponechávat i stojící odumřelé stromy. Na volná místa po strouchnivělých a odstraněných stromech vysazovat nové druhově vhodné dřeviny, zejména duby letní, lípy, vrby a topoly. Pro ochranu kuňky žlutobřiché je především nutno kompenzovat dopady výstavby dálnice D47, která protne území. Jde zejména o vhodné migrační průchody pod tělesem vozovky. Důležité je také vytvoření několika nových tůní na vhodných podmáčených lokalitách a údržba stávajících vodních ploch (starých ramen řeky Olše).

frame-scrollup