Zpráva

Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2019

Rada kraje svým usnesením č. 62/5585 ze dne 14. 5. 2019 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky“) termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 18. 6. 2019 do 2. 7. 2019 včetně.

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2019, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program může podat v termínu od 18. 6. do 2. 7. 2019 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního programu:

 • Žádost o dofinancování_2019 (formát docx, velikost 24 kB) - pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.

Podepsanou žádost (obsahující čestné prohlášení) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

Moravskoslezský kraj
odbor sociálních věcí

28. října 117
702 18 OSTRAVA

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li nejpozději 2. 7. 2019 zásilka s žádostí o dofinancování převzata k poštovní přepravě.

 1. Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci – poskytovatel služby či kapacity nově zařazené do Krajské základní sítě sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
 2. Žádost o dotaci - poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské základní síti sociálních služeb. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2018

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční vypořádání dotace je nutno provést za období týkající se celého roku 2018 včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2019.

Pokyny pro všechny příjemce dotace, vyjma příspěvkových organizací zřízených MSK

Ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyplývá povinnost:

 1. předložit poskytovateli nejpozději do 5. 2. 2019 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
 2. vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 5. 2. 2019. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
 3. při peněžních operacích převádět peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v čl. I příslušné smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol (desetimístný: účelový znak, nula, číslo organizace, např. 1330505519), který je uveden v příslušné smlouvě, případně i specifický symbol, kterým je identifikátor dané sociální služby (sedmimístné číslo registrace).

Pokyny pro příspěvkové organizace zřízené MSK

 1. předložit poskytovateli nejpozději do 5. 2. 2019 na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování poskytnutého příspěvku na provoz, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,
 2. vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnutého příspěvku na provoz, zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 5. 2. 2019. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příspěvkové organizace,
 3. při peněžních operacích převádět peněžní prostředky na účet Moravskoslezského kraje vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 1002342594/2700, a při těchto peněžních operacích vždy uvádět variabilní symbol (desetimístný: účelový znak, nula, číslo organizace, např. 1330505519), případně i specifický symbol, kterým je identifikátor dané sociální služby (sedmimístné číslo registrace).

Finanční vypořádání je možno zaslat:

 1. poštou - na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 2. datovou schránkou - název datové schránky: Moravskoslezský kraj; identifikátor datové schránky: 8x6bxsd.
 3. osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 4. prostřednictvím Informačního systému sociálních služeb (dále jen „IS SS“). V případě využití tohoto způsobu je nutno vyplnit příslušné formuláře v IS SS, poté je vyexportovat do formátu „pdf“, následně podepsat elektronickým podpisem statutárního zástupce a zaslat datovou schránkou na Krajský úřad, popř. fyzicky podepsat a doručit poštou či osobně. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Kociánová, tel. č. 595 622 349; e-mail: zuzana.kocianova@msk.cz

Formuláře finančního vypořádání

Příloha č. 6 se vyplňuje za každou sociální službu zvlášť, Přílohy č. 7 a č. 8 pouze 1x za celou organizaci. V případě nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace je nutno rovněž vyplnit přílohu č. 9. Jestliže bude dotace vyčerpaná v celé poskytnuté výši a nedojde ke vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele, není potřeba přílohu č. 9 vyplňovat.

Příloha č. 6 -Závěrečné vyúčtování dotace - Přehled čerpání dotace (formát xlsx, velikost 16 kB)

Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování dotace – Přehled skutečných nákladů a výnosů (formát xlsx, velikost 10 kB)

Příloha č. 8 – Závěrečné vyúčtování dotace – Čestné prohlášení (formát doc, velikost 39 kB)

Příloha č. 9 – Závěrečné vyúčtování dotace – Oznámení o vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele (formát doc, velikost 38 kB)

Představení Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb zaměřený na aktuálně vyhlášený Dotačním program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 a jeho podmínky a na připravovaný Informační systém sociálních služeb. Současně bude věnována pozornost otázce sítě sociálních služeb, pověření závazkem veřejné služby a vyrovnávací platbě.

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4123 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. proklik na program

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 15. 10. 2018 do 5. 11. 2018.

Aktualizované Podmínky MSK (formát pdf, velikost 658 kB)

Nejčastější dotazy a odpovědi k veřejné podpoře v kontextu poskytování sociálních služeb najdete v dokumentu s názvem „Nejčastější dotazy a odpovědi“.

frame-scrollup