Jste zde: Informační systém životního prostředíOchrana zvířat

Ochrana zvířat

Účelem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest
a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. Zákon na ochranu zvířat stanoví, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení a povinnosti pořadatelů těchto akcí, ochranu zvířat při přepravě. Stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat a podmínky ochrany volně žijících zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat.

Krajský úřad není orgánem ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat.

Krajský úřad podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak, poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a vykonává podle zákona č. 128/200 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kontroly výkonu přenesené působnosti obcí.

Orgány ochrany zvířat taxativně vymezuje § 19 odst. 1 zákona na ochranu zvířat a jsou jimi:

  • ministerstvo zemědělství
  • orgány veterinární správy
  • ústřední orgány státní správy a Akademie věd České republiky, pokud do okruhu jejich působnosti spadá předmět činnosti právnických a fyzických osob, které provádějí pokusy
  • na zvířatech, (dále jen „příslušné státní orgány)
  • Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti
  • obecní úřady s rozšířenou působností
  • na úseku ochrany zvířat vykonávají též ve vymezeném rozsahu působnost obce