Jste zde: Informační systém životního prostředíDotace v oblasti ŽP

Dotace v oblasti ŽP

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

Jednoletý program na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje je zaměřen především na podporu projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji, environmentální poradenské činnosti orientované na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru, na podporu procesu místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost, a zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Moravskoslezský kraj v roce 2015 opět podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací v menších obcích

Podobně jako v předchozích letech vyhlásil kraj i na rok 2015 dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500.

Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Dotační program na podporu hospodaření v lesích je určen vlastníkům, nájemcům a podnájemcům lesů, kteří hospodaří na území Moravskoslezského kraje, a je orientován na postupnou přeměnu druhové skladby lesů na porosty ekologicky stabilní, a to zejména pro vlastníky lesů menších výměr. Žádost o dotaci je nutno podat před zahájením prací.

Letos poprvé Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program podporující ozdravné pobyty dětí v době smogových epizod

Dotační program pro podporu účasti dětí předškolního věku na ozdravných pobytech realizovaných za účelem prevence onemocnění a regenerace dýchacích cest je vyhlášen pro období let 2013 až 2015. Podmínkou je realizace ozdravného pobytu v rámci tzv. topné sezóny.

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnost

Dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.