Jste zde: Informační systém životního prostředíKoncepce odboru ŽPZ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Cílem plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice Evropských společenství. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Textová část Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje zejména charakteristiku území řešené obce nebo místní části a stávající a navržené technické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování. Grafická část Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje stávající a navržené vodovody a kanalizace na mapovém podkladu (přibližný stav v době vzniku PRVKÚK) a vymezení aglomerací o velikosti nad 2 000 EO.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na webových stránkách kraje:

Textová část (poslední aktualizace ke dni 11. 12. 2014)

Popisy pro jednotlivé obce, resp. jejich části. Je možno použít vyhledávání podle názvu obce nebo výběr ze seznamu.

Grafická část na mapovém serveru Moravskoslezského kraje (stav ke dni 29. 5. 2015)

Na levé straně je nutné vybrat zobrazení vodovodů, kanalizací, popř. vymezení hranic aglomerací. Plánované vodovody a kanalizace jsou zobrazeny červenou barvou, stávající vodovody modrou barvou, stávající kanalizace černou barvou a hranice aglomerací oranžovou barvou.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Dosud schválené aktualizace:

aktualizace č. 1 (usnesení zastupitelstva č. 23/1944 ze dne 24. 4. 2008)

aktualizace č. 2 (usnesení zastupitelstva č. 4/228 ze dne 22. 4. 2009)

aktualizace č. 3 (usnesení zastupitelstva č. 7/663 ze dne 14. 10. 2009)

aktualizace č. 4 (usnesení zastupitelstva č. 9/834 ze dne 16. 12. 2009)

aktualizace č. 5 (usnesení zastupitelstva č. 13/1230 ze dne 22. 9. 2010)

aktualizace č. 6 (usnesení zastupitelstva č. 22/1919 ze dne 14. 12. 2011)

aktualizace č. 7 (usnesení zastupitelstva č. 24/2153 ze dne 6. 6. 2012)

aktualizace č. 8 (usnesení zastupitelstva č. 3/174 ze dne 21. 3. 2013)

aktualizace č. 9 (usnesení zastupitelstva č. 12/1033 ze dne 11. 12. 2014)

Aktualizace jsou v textové části PRVKUK barevně odlišeny.

Aktualizací PRVKÚK se rozumí změna zamýšleného technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování, popř. změna stávajícího stavu. Aktualizací není změna počtu obyvatel, přepočet nákladů podle novějšího metodického pokynu, změna harmonogramu navržených opatření, upřesnění rozsahu navržených opatření (pokud se náklady mění max. o 15%). Předmětem aktualizace nemůže být řešení ploch určených pro budoucí výstavbu (zainvestování pozemků), s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy a odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy, nebo výstavba kanalizací sloužících výhradně pro odvádění srážkových vod (dešťové kanalizace).

Moravskoslezský kraj aktualizuje PRVKÚK zpravidla jednou ročně v závislosti na obdržených žádostech o aktualizaci, které je možné podávat průběžně v souladu s uveřejněným postupem. Všechny žádosti a podněty je nutné nejdříve posoudit, zpracovat návrh aktualizace a projednat jej s Ministerstvem zemědělství a dalšími subjekty v souladu s ust. § 4 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a podněty doručené odboru životního prostředí a zemědělství do 21. 9. 2015 budou zařazeny do aktualizace, která bude předložena zastupitelstvu kraje v prosinci 2015.

Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e-mail: jakub.hradil@msk.cz

Další informace

Postup při podávání žádostí o změnu schváleného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Moravskoslezského kraje

Související dokumenty