Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

I. Název programu (kód)

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 (ŽPZ/03/2015)

(dále též jen „program“)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dle tohoto dotačního programu se poskytují účelové neinvestiční dotace na předmět dotace provedený v roce 2015, kterým může být přirozená obnova, umělá obnova sadbou – první, zajištění nebo výchova lesních porostů.
  Název a kód dotačního titulu Technické jednotky Sazba
  Přirozená obnova lesních porostů
  - základními dřevinami (kód 1.A)
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 1.B)
   
  Kč/ha
  Kč/ha
   
  8 000
  15 000
  Umělá obnova lesních porostů sadbou – první
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 2.A)

  Kč/sazenici

  9
  Zajištění lesních porostů
  - melioračními a zpevňujícími dřevinami (kód 3.A)
   
  Kč/ha

  25 000
  Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
  - prořezávkou (kód 4.A)
  - předmýtní úmyslnou těžbou (kód 4.B)

  Kč/ha
  Kč/ha

  4 000
  3 200
 2. Dotace podle tohoto programu jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále též jen „sazbové dotace“). Výše dotace se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (například hektar, počet sazenic).

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

 1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o krajích“).
 2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen „rada kraje“).
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“).
 4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „odbor životního prostředí a zemědělství“).

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

 1. Cílem tohoto programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity lesních porostů.
 2. Poskytování dotací dle tohoto programu je ve vztahu k předmětu dotace podmíněno dodržováním obecně závazných právních předpisů, včetně právních předpisů týkajících se životního prostředí, zejména pak:
  1. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „lesní zákon“),
  2. vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, (dále též jen „vyhláška č. 83/1996 Sb.“),
  3. zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
  4. vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „vyhláška č. 29/2004 Sb.“),
  5. vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, (dále též jen „vyhláška č. 139/2004 Sb.“).
 3. Dotace je účelově určena na předmět dotace dle dotačních titulů podle čl. II tohoto programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

 1. Příjemcem dotace (žadatelem) může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
 2. Příjemcem dotace nemůže být:
  1. Česká republika nebo jí zřízená osoba pověřená správou lesů v majetku státu,
  2. vlastník lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské,
  3. podnik v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014.

VI. Lokalizace programu

 1. Dotace se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje.
 2. Dotace se neposkytují na lesy v majetku státu nebo jde-li o pozemky důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dotace se neposkytují na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Tento program pro rok 2015 je v souladu s podmínkami „Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014–2020“ schváleného Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N).
 2. Dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout, je-li na stejný předmět dotace poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů včetně Evropské unie, a to včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie, jakož i na předmět dotace spočívající v přirozené nebo umělé obnově prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitách a podpořený v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020. Pokud by žadatel obdržel na stejný předmět dotace podle tohoto programu i podporu z jiných veřejných zdrojů, je povinen dotaci poskytovateli vrátit do 30 kalendářních dnů od obdržení této jiné podpory.
 3. Dotace jsou příjemcům poskytovány po splnění podmínek pro jejich poskytnutí.
 4. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje uzavře s žadatelem kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále též jen „smlouva“), přičemž žádost o poskytnutí dotace (dále též jen „žádost“) je návrhem této smlouvy.
 5. V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která
  1. má podle § 1115 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, většinový spoluvlastnický podíl, nebo
  2. doloží k žádosti souhlas s jejím podáním od dalších spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů, přičemž podpisy těchto spoluvlastníků na tomto souhlasu musí být úředně ověřeny.
 6. Žadatel vypočte požadovanou výši dotace u každého předmětu dotace a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. Dotace se na základě žádosti poskytují, pokud jejich celková výše dosahuje alespoň 1.000,-- Kč. Dotace se na základě žádostí podaných podle tohoto programu poskytují jednomu žadateli v celkovém součtu do výše maximálně 1.500.000,-- Kč.
 7. Výše dotace uvedená v žádosti, potažmo ve smlouvě, je považována za maximální možnou výši dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud tato nižší výše dotace vyplyne z vyúčtování realizace předmětu dotace nebo ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěl před poskytnutím dotace.
 8. Převod finančních prostředků dotace na bankovní spojení žadatele bude zabezpečen odborem životního prostředí a zemědělství. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci převodem na účet uvedený v žádosti, respektive uvedený v oznámení žadatele o změně tohoto bankovního spojení. Dotace bude poskytnuta nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení závěrečného vyúčtování, nebo, bude-li závěrečné vyúčtování předloženo přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Pokud příjemce předloží poskytovateli průběžné vyúčtování realizace předmětu dotace, poskytne poskytovatel příjemci část dotace odpovídající již provedené části předmětu dotace, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení průběžného vyúčtování, nebo, bude-li průběžné vyúčtování předloženo přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dotace poukázána být nemusí, je-li zjištěno, že údaje v žádosti byly nepravdivé; o poskytnutí či neposkytnutí dotace na základě takové žádosti rozhoduje příslušný orgán kraje znovu.
 9. Rozhodnutí o uložení pokuty žadateli za jakýkoli správní delikt podle části první hlavy deváté lesního zákona, které nabylo právní moci po dni 1. 1. 2014, nebo pravomocné odsouzení za spáchání trestného činu proti životnímu prostředí podle části druhé hlavy VIII. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nehledí‑li se na žadatele, jako by nebyl odsouzen, je důvodem pro neposkytnutí dotace podle tohoto programu.
 10. Žadatel v rámci žádosti svým podpisem potvrdí souhlas se zveřejněním údajů v tomto rozsahu:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení žadatele fyzické osoby nebo obchodní firma či název žadatele právnické osoby,
  2. identifikační číslo osoby, je-li žadatel právnická osoba nebo žádá-li žadatel jako podnikající fyzická osoba,
  3. obec trvalého pobytu či adresa sídla,
  4. předmět dotace,
  5. výše poskytnuté dotace.
 11. Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru k poskytovateli přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto údajích podle ustanovení § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Dotace může být poskytnuta jen za předpokladu, že žadatel v rámci žádosti uvede a čestným prohlášením potvrdí:
  1. že realizaci předmětu dotace nezahájil před podáním žádosti,
  2. že na provedení předmětu dotace neobdržel podporu z programů, fondů a grantů Evropské unie, Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto programu, nežádá a nepožádá, ani nedisponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za neslučitelnou s vnitřním trhem,
  3. že není podnikem v obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014,
  4. že v období ode dne 1. 1. 2014 do dne podání žádosti nenabylo právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za jakýkoli správní delikt podle části první hlavy deváté lesního zákona, nebo že do dne podání žádosti nebyl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu proti životnímu prostředí podle části druhé hlavy VIII. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,
  5. že není vlastníkem lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, nebo osobou, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské, a že poskytnutí dotace nežádá na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské.
 13. Bližší podmínky pro poskytování dotací dle jednotlivých dotačních titulů:
  1. projekt předmětu dotace a vyúčtování realizace předmětu dotace budou podepsány odborným lesním hospodářem, který takto potvrdí soulad předmětu dotace s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích a, jde-li o les, ve kterém se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy, také soulad předmětu dotace s tímto lesním hospodářským plánem nebo převzatou lesní hospodářskou osnovou, a ve vyúčtování současně kvalitu a rozsah realizace předmětu dotace,
  2. dotace na přirozenou obnovu ve smyslu § 31 odst. 1 lesního zákona se poskytuje v porostech geneticky vhodných za předpokladu dodržení požadavku na minimální počet jedinců na hektar stanovený dle druhu dřeviny přílohou č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. a kvalita sadebního materiálu odpovídá požadavkům stanoveným § 1 odst. 6 vyhlášky č. 29/2004 Sb., vždy až po smýcení obnovovaného porostu (s výjimkou ponechání výstavků),
  3. za holinu se dle tohoto programu považuje plocha bez porostu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, vzniklá legální těžbou dříví nebo nahodile v důsledku mimořádných okolností, dosud nezalesňovaná, bez ohledu na stáří holiny, na změnu majetkových poměrů k pozemku nebo změnu zařízení lesa,
  4. dotace na umělou obnovu porostu lze poskytnout za předpokladu, že práce byly provedeny ve lhůtě do dvou let od vzniku holiny, případně v delší lhůtě povolené příslušným orgánem státní správy lesů podle § 31 odst. 6 lesního zákona,
  5. při umělé obnově lesa sadbou musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál; vhodnost dřeviny pro stanoviště se posuzuje podle souboru lesních typů uvedeného v hospodářské knize, případně z typologické mapy a lesního zákona, včetně vyhlášky č. 83/1996 Sb.; parametry výsadby schopného sadebního materiálu stanoví vyhláška č. 29/2004 Sb.,
  6. za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
  7. dotace na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného přílohou č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb. pro základní dřevinu,
  8. zajištěním lesních porostů se rozumí stav obnoveného lesního pozemku, odpovídající kritériím stanoveným § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
  9. dotace na zajištění lesních porostů melioračními a zpevňujícími dřevinami lze poskytnout za předpokladu splnění předmětu dotace a podání žádosti nejpozději v kalendářním roce, ve kterém uplyne lhůta podle § 31 odst. 6 lesního zákona, případně delší lhůta povolená příslušným orgánem státní správy lesů,
  10. skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti takového plánu, respektive takové osnovy, do doby provedení prací, na které je požadována dotace,
  11. dotace na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy,
  12. výchovou porostu se pro účely tohoto programu rozumí prořezávka nebo předmýtní úmyslná těžba do 40 let věku,
  13. při obnově lesů je nutno dodržet požadavek tohoto programu na respektování biologické rozmanitosti a obnovu provádět za účelem udržení a obnovení zdravého lesního ekosystému,
  14. za účelem usnadnění růstu sazenic pro docílení stavu obnoveného a zajištěného lesa je nutno upřednostňovat použití mechanických metod (například ožínání, ošlapávání) a použití herbicidů uplatňovat pouze jako doplňkové opatření. Použití herbicidů může nastat pouze ve výjimečných případech tam, kde jsou mechanické metody neúčinné, a za podmínky, že opatření nemá nepříznivý vliv na výluh živin v půdě, na vodní ekosystémy, na pásma ochrany vod či dlouhodobý vliv na biologickou rozmanitost. Případné použití herbicidů musí být vždy prováděno v souladu se všemi pravidly upravujícími použití chemických přípravků v lesním hospodářství.
 14. Je-li žadatelem o dotaci velký podnik ve smyslu bodu (35) odst. 14 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014, musí v rámci žádosti k projektu předmětu dotace přiložit podepsaný popis situace, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvedení alternativního projektu nebo činnosti a předložit doklady, z nichž vychází toto hypotetické srovnání. Po obdržení žádosti odbor životního prostředí a zemědělství provede kontrolu věrohodnosti onoho hypotetického srovnání. Hypotetické srovnání je důvěryhodné, jestliže je věrohodné a týká se faktorů rozhodovacího procesu převládajících v okamžiku, kdy příjemce přijímá rozhodnutí o předmětu dotace. Že dotace má požadovaný motivační účinek, potvrdí poskytovatel dotace jejím poskytnutím.

VIII. Uznatelné náklady

 1. Příjemcům jsou dle tohoto programu poskytovány na úhradu uznatelných nákladů vynaložených na realizaci předmětu dotace pouze sazbové dotace. V předmětu dotace a její výši jsou zohledněny i nezbytné práce a náklady související s realizací předmětu dotace. Uznatelný náklad je náklad prokazatelně vynaložený na provedení předmětu dotace.
 2. Uznatelný náklad musí splňovat také tyto podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami programu.

  Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotace je určena pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů vynaložených na provedení předmětu dotace v souladu se smlouvou a podmínkami tohoto programu.
 2. Realizace předmětu dotace ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen předmět dotace realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Předmět dotace může být realizován přede dnem nabytí účinnosti smlouvy, ale realizace předmětu dotace nesmí být zahájena před podáním žádosti.

X. Předkládání žádostí

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří návrh smlouvy, ve čtyřech originálních vyhotoveních. Žádost žadatel vyplňuje nejlépe na počítači, podává v listinné podobě a vždy na formuláři obsaženém v příloze č. 1 tohoto programu. Každé vyhotovení musí být podepsané osobně a přímo žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
 2. Je-li žadatel při podání žádosti o poskytnutí dotace zastoupen zástupcem na základě plné moci nebo pověření, musí být k žádosti doložena také tomu odpovídající plná moc nebo pověření s úředně ověřeným podpisem žadatele.
 3. Pro přijetí žádosti je rozhodující čas jejího doručení poskytovateli, a nikoli doba jejího odeslání.
 4. Žádost spolu se všemi přílohami lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu:

  Moravskoslezský kraj
  odbor životního prostředí a zemědělství
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  Na základě žádosti předložené poskytovateli v nesouladu s tímto odstavcem programu, tj. podané jiným způsobem, například faxem nebo e-mailem, nebo doručené na jinou adresu, nelze dotaci poskytnout.

 5. Žádost se podává přednostně v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, kterým je odbor životního prostředí a zemědělství,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (viz čl. I tohoto programu),
  3. plným jménem nebo názvem žadatele a adresou,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno rovněž povinností žadatele doložit společně se žádostí tyto přílohy:
  1. projekt předmětu dotace na formuláři obsaženém v příloze č. 2 tohoto programu,
  2. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace poukázána,
  3. kopie lesnické nebo katastrální mapy se zákresem plochy přirozené obnovy, umělé obnovy a zajištění lesních porostů,
  4. v případě spoluvlastnictví pozemků ve smyslu čl. VII odst. 5 písm. b) tohoto programu souhlas s podáním žádosti, na kterém jsou úředně ověřené podpisy dalších spoluvlastníků,
  5. v případě, že je žadatelem o dotaci nájemce pozemku, kopie nájemní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím dotace nájemci, není-li tento souhlas již obsažen v nájemní smlouvě; obdobně se postupuje také v případě podnájmu,
  6. v případě, že je žadatelem o dotaci obec, ve které se volí rada obce nebo ve které si takové rozhodnutí o dotaci vyhradilo zastupitelstvo obce, výpis z usnesení příslušného orgánu obce, že tato obec přijme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem,
  7. v případě, že je žadatelem o dotaci vlastník lesa, který v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek, nebo osoba, na kterou se ve smyslu § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa a která v České republice hospodaří na 1.000 a více hektarech pozemků druhu lesní pozemek, nebo osoba, která žádá poskytnutí dotace na lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví osoby, která v České republice vlastní 1.000 a více hektarů pozemků druhu lesní pozemek, kopie pravomocných rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo do kategorie lesů zvláštního určení a u lesů zařazených do kategorie lesů zvláštního určení podle § 8 odst. 1 lesního zákona kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo kopie jiného dokladu, s výjimkou čestného prohlášení, prokazujícího, že se tyto lesy nacházejí v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých či stolních minerálních vod nebo na území národních parků či národních přírodních rezervací, to vše v rozsahu nezbytném k doložení skutečnosti, že z této výměry je méně než 1.000 hektarů pozemků druhu lesní pozemek zařazených v kategorii lesy hospodářské.
 7. Podané žádosti přidělí poskytovatel individuální evidenční číslo.
 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele evidují a žadatelům se, s výjimkou jednoho vyhotovení uzavřené smlouvy, nevracejí.
 9. Je-li žádost podána v souladu s odstavcem 4 tohoto článku programu, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.

XI. Termín předkládání žádostí, kontaktní osoby

 1. Žádost lze podat v období ode dne 1. 1. 2015 do dne 1. 6. 2015 včetně. Žadatel může v rámci tohoto období podat pouze jednu žádost.
 2. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše požadavků žadatelů na poskytnutí dotací dle tohoto programu nevyčerpá finanční limit stanovený na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro daný rok, může připustit příjem žádostí dle tohoto programu i během dalšího období daného roku. Oznámení o případném připuštění takového příjmu žádostí je účinné dnem po zveřejnění na internetových stránkách kraje. Žadatel může v rámci tohoto dalšího období podat pouze jednu žádost.
 3. Kontaktní osoby:
  1. Ing. Anna Bulová, telefon 595 622 566, e-mail anna.bulova@msk.cz,
  2. Mgr. Jana Bezděková, Ph.D., telefon 595 622 530, e-mail jana.bezdekova@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí

 1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli a jím zaevidovány.
 2. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost žadatele splňuje podmínky tohoto programu a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu příslušnému orgánu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta. O rozhodnutí příslušného orgánu kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí, a to v případě poskytnutí dotace zasláním bez dalšího žadateli jednoho vyhotovení smlouvy podepsané oprávněným zástupcem poskytovatele nebo v případě neposkytnutí dotace zasláním žadateli oznámení o této skutečnosti.
 3. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.
 4. Dotace jsou poskytovány do vyčerpání finančního limitu stanoveného v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 nebo mohou být hrazeny z rozpočtu roku následujícího. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše požadavků žadatelů na poskytnutí dotací dle tohoto programu přesáhne výši finančního limitu stanoveného na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro daný rok, může zastavit příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí dle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené poskytovateli po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí, ledaže se jedná o žádost podanou v době, ve které odbor životního prostředí a zemědělství příjem dalších žádostí připustil dle čl. XI odst. 2 tohoto programu.

XIII. Vyúčtování realizace předmětu dotace

 1. Po ukončení realizace předmětu dotace je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizace předmětu dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo, bude-li realizace předmětu dotace ukončena po dni nabytí účinnosti smlouvy, ode dne ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději však do dne 1. 2. 2016. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formuláři předepsaném pro tento program a doloženo kopií řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu, pokud je předmětem dotace umělá obnova.
 2. V případě, že předložené závěrečné vyúčtování bude vyvolávat pochybnosti o jeho správnosti, zejména nebude-li řádně zpracováno nebo doloženo nebo bude-li se lišit od projektu předmětu dotace, vyzve odbor životního prostředí a zemědělství příjemce, aby ve stanoveném náhradním termínu závěrečné vyúčtování případně opravil. Opravením závěrečného vyúčtování v náhradním termínu se pohlíží na závěrečné vyúčtování jako by bylo předloženo včas, avšak lhůta pro poskytnutí dotace začíná běžet nejdříve až po předložení opraveného závěrečného vyúčtování. Pokud i po stanoveném náhradním termínu nebude závěrečné vyúčtování opraveno, dotace se příjemci poskytne pouze s ohledem na výši uznatelných nákladů, která byla závěrečným vyúčtováním prokázána; lhůta pro poskytnutí dotace v tomto případě běží až po marném uplynutí náhradního termínu pro předložení opraveného závěrečného vyúčtování.
 3. Kdykoli po ukončení realizace části předmětu dotace může příjemce předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace předmětu dotace, na základě něhož může být příjemci poskytnuta příslušná část dotace a pro které obdobně platí vše, co platí pro závěrečné vyúčtování celé realizace předmětu dotace. Průběžné vyúčtování realizace předmětu dotace může příjemce podat pouze jedno. Údaje vztahující se k části předmětu dotace, ke které bylo podáno průběžné vyúčtování realizace předmětu dotace, příjemce již nemusí uvádět v závěrečném vyúčtování celé realizace předmětu dotace.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Dotace dle tohoto programu je ve smyslu zákona o finanční kontrole veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
 2. Kontrola dodržení podmínek stanovených tímto programem je vykonávána podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle zákona o finanční kontrole. Odbor životního prostředí a zemědělství provádí kontrolu náležitostí všech žádostí a kontrolu formálně správných žádostí v terénu v rozsahu minimálně 10 % celkového finančního požadavku podle klíče kontrol uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku programu. Žadatel je povinen poskytovateli kdykoli umožnit řádné provedení průběžné nebo následné kontroly na místě samém.
 3. Z databáze podaných žádostí o dotaci v běžném roce bude zpracován přehled podle evidenčních čísel žádostí. Kontroly budou prováděny systematicky. Systematická kontrola bude prováděna u žádostí v rozsahu minimálně 10 % z finančního požadavku. Kontrolovanou žádostí bude vždy ta žádost, kdy při načtení její hodnoty dochází k poklesu rozsahu kontrol pod 10 %. Rozsah kontroly upravuje následující tabulka:
  Výše celkového požadavku v Kč Rozsah kontroly v % Rozsah kontroly podle řádků ve vyúčtování realizace předmětu dotace

  do 10.000,--

  100

  celá žádost.

  10.001,-- až 50.000,--

  min. 50

  sudá evidenční čísla žádostí: kontrolovat od začátku,

  lichá evidenční čísla žádostí: kontrolovat od konce.

  50.001,-- až 500.000,--

  min. 20

  podle poslední číslice evidenčního čísla žádosti, tj.

  č. 1 a 2 kontrolovat od začátku,

  č. 3 a 4 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 20 % z požadavku,

  č. 5 a 6 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 40 % z požadavku,

  č. 7 a 8 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 60 % z požadavku,

  č. 9 a 0 kontrolovat od konce.

  nad 500.000,--

  min. 10

  podle poslední číslice evidenčního čísla žádosti, tj.

  č. 1 kontrolovat od začátku,

  č. 2 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 10 % z požadavku,

  č. 3 kontrolovat od řádku, který překročil hodnotu 20 % z požadavku,

  atd.

  č. 0 kontrolovat od konce.

 4. Žadatel je povinen v rozsahu dokladujícím oprávněnost požadavků o dotaci dle tohoto programu při kontrole na místě samém předložit lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech podle § 40 lesního zákona, finanční doklady, na nichž je předmět dotace jednoznačně a zřetelně vymezen, a originál řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu.
 5. Získá-li žadatel dotaci na základě uvedení nesprávných údajů, je povinen celou dotaci vrátit poskytovateli. Dopustí-li se příjemce dotace porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nese důsledky s tím spojené.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem, včetně práva Evropské unie.
 2. Tento program je vytvořen v souladu s „Dotačním rámcem pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014–2020“ schváleným Evropskou komisí pod č. SA.36748 (2013/N), zachovává jeho principy a je v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Tento program již zohledňuje požadavky Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/C 204/01 dne 1. července 2014.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Žádost, která je současně návrhem smlouvy

Příloha č. 2 Projekt předmětu dotace v rámci programu

Příloha č. 3 Průběžné / Závěrečné vyúčtování realizace předmětu dotace v rámci programu

XVII. Účinnost

Tento program byl schválen usnesením rady kraje č. 57/4540 ze dne 11. 12. 2014 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015. Účinnost tohoto programu končí dne 30. 9. 2016, což však nezpůsobuje zánik závazků, které vznikly na základě tohoto programu a trvají; tyto závazky se i nadále posuzují podle tohoto programu.

frame-scrollup