Zpráva

Krajští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 10,285 miliardy korun. Počítá s příjmy 9,445 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 10,285 miliardy korun. Rozdíl, tedy 0,84 miliardy korun, pokryje z úspor roku 2018 a z úvěru na předfinancování akcí spolufinancovaných z Evropské unie. Na dnešním jednání (13. 12.) o tom rozhodli krajští zastupitelé.

„Rozpočet je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky v České republice - predikce Ministerstva financí předpokládá růst HDP o 2,9 procenta. Vychází ze strategických dokumentů schválených zastupitelstvem kraje a bude naplňovat programové prohlášení rady kraje Vize 2024,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Upřesnil, že to mimo jiné znamená vyčlenění 45 milionů korun na podporu odborného vzdělávání v kraji, vyhlášení další výzvy kotlíkových dotací či podporu rozvoje podnikání - ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava realizaci 14 akcí v rámci aktivit chytrého regionu za 277 milionů korun.

Krajský rozpočet na rok 2019 je sice navrhován ve výši 10,285 miliard korun, očekává se však, že reálně bude kraj hospodařit se zhruba 27 miliardami korun. „Tato situace se opakuje každý rok a důvod je stále stejný. V době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje, a není proto možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit. Jde zejména o státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací bude rozpočet kraje upraven,“ upozornil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019 počítá s celkovými příjmy ve výši 9,445 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2018 (8,237 mld. Kč) to znamená růst o 15 procent.

Vyšší příjmy budou z evropských dotací a ze sdílených daní. Očekává se inkaso sdílených daní ve výši 7 miliard korun. Oproti schválenému rozpočtu 2018 to znamená 600milionový nárůst.

Krajský rozpočet na příští rok počítá s celkovými výdaji ve výši 10,285 miliardy korun, což představuje nárůst oproti rozpočtu schválenému na rok 2018 o 10 procent. Běžné výdaje dosáhnou částky 6,996 miliardy korun, kapitálové výdaje 3,288 miliardy korun. Moravskoslezský kraj bude v příštím roce investovat zhruba o 400 milionů korun více než letos.

Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 3,288 miliardy korun. Většinu tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů. „Z velkých investic v odvětví dopravy mohu uvést například pokračující rekonstrukci mostů Výškovické ulice v Ostravě (silnice III/4787) nebo II. etapu rekonstrukce mimoúrovňového křížení Bazaly v Ostravě. Měla by skončit také výstavba silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa v Ostravě či rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hranice okresu Opava,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že zahájena bude například i rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha. „V odvětví školství dokončíme novostavbu tělocvičny gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně a budeme pokračovat v zateplování vybraných objektů škol. Počítáme s tím, že skončí také stavební část rekonstrukce výstavní budovy a nové expozice Muzea Těšínska v Českém Těšíně, revitalizace saly terreny zámku v Bruntále. Zahájíme výstavbu Muzea automobilů Tatra v Kopřivnici a postavíme také novou lékárnu a  budovu onkologie v krnovské nemocnici. Ve frýdecko-místecké nemocnici chceme přestavět pavilon I pro magnetickou rezonanci. Zahájíme rekonstrukci ubytovací části a přístavbu budovy D v Novém domově v Karviné. V Bruntále bude pro krajskou příspěvkovou organizaci Sagapo zahájena výstavba sociálně terapeutických dílen a zázemí pro vedení, výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že v krajském rozpočtu jsou vyčleněny také peníze na stavební úpravy školních budov, pořízení zdravotnických přístrojů a další.

Z běžných výdajů, které představují 6,996 miliardy korun schvalovaného rozpočtu, tvoří největší část provoz krajských příspěvkových organizací (2,746 mld. Kč) a zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou (1,78 mld. Kč).

„Výdaje na provoz příspěvkových organizací budou vyšší o 11 procent oproti roku 2018. Je to především kvůli nařízení vlády navýšit tarifní platy zaměstnancům. Příspěvkovým organizacím dále kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 224 milionu korun, aby jim pomohl s realizací projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že téměř ve všech odvětvích kraj vyhlásí dotační programy. Bude na ně vyčleněno 484 milionů korun. Jen v odvětví sociálních věcí bude vyhlášeno 8 programů a budou posíleny o 70 milionů korun oproti roku 2018.

Pro příští rok Moravskoslezský kraj počítá s využitím úvěrových zdrojů. Tyto peníze použije výhradně na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů.

Protože stávající úvěr od Československé obchodní banky musíme splatit do konce roku 2020, bylo optimální vzhledem ke zvyšujícím se úrokovým sazbám již letos zajistit finanční zdroje na krátkodobé předfinancování dotací u evropských projektů do konce programového období, tj. do konce roku 2023. Krajští radní proto vyhlásili poptávkové řízení na poskytnutí úvěrových zdrojů, vybrali nejvhodnější nabídku a zastupitelstvo kraje na dnešním zasedání rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru s vítěznou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCB). Protože vysoutěžená úroková sazba je dokonce nižší než u stávajícího úvěru, budeme ho využívat už v příštím roce, kdy budeme postupně nahrazovat čerpání úvěru od ČSOB úvěrem od UCB. Uzavřením nové úvěrové smlouvy tak nedojde k navýšení úvěrové angažovanosti kraje,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák.

Zdůraznil, že kraj bude v příštím roce zároveň pokračovat ve splácení jistiny úvěru od Evropské investiční banky. „Celková zadluženost ke konci roku 2019 nepřekročí hranici 2,2 miliardy korun. Ukazatel zadluženosti kraje podle společnosti Moody´s Investors Service vyjádřený jako podíl výše dluhu k provozním příjmům kraje tedy nepřesáhne hodnotu 9 procent. Znamená to, že díky takto schválenému rozpočtu si minimálně udržíme dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni A2 s pozitivním výhledem. Podle ratingové agentury by tento ukazatel totiž neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 – 2022.

Výhled je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. V těchto letech bude kraj vedle realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci končícího programového období 2014 – 2020 realizovat další významné projekty, a to za pomoci zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Výhled počítá s využíváním nového úvěrového rámce, avšak pouze na předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Celková zadluženost kraje se bude přesto snižovat a je předpoklad, že do konce roku 2022 výrazně klesne na úroveň zhruba 900 milionů korun (pokles o 60 % oproti konci roku 2019). K úplnému splacení všech úvěrů pak dojde v roce 2025.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také rozpočty pěti peněžních fondů kraje:

Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje, který byl založen v roce 2002 a slouží především k financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů souvisejících například s přírodními katastrofami a haváriemi, ohrožujícími život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadujícími provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Prostředky fondu je možné využít také na krátkodobé předfinancování výdajů u dokončovaných evropských projektů v případě okamžitého nedostatku vlastních a jiných zdrojů. V současnosti je ve fondu 103 milionů korun.

Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, který byl zřízen v roce 2017 k vytvoření zdrojů pro financování významných investičních projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů apod., případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů. V roce 2019 bude hospodařit s 567 miliony korun.

Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, jehož cílem je vytvořit zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji. V roce 2019 bude hospodařit s 339 miliony korun.

Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který slouží k zabezpečení a podpoře financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, k financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje. V roce 2019 bude hospodařit s 22 miliony korun.

Fondu sociálních služeb, který slouží k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území kraje, v roce 2019 bude hospodařit s 150 miliony korun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje bude v roce 2019 zajištěna reprodukce krajského majetku za 1,148 miliardy korun. Mimo jiné budou realizovány:
  • souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 50 mil. Kč,
  • rekonstrukce budov příp. nová výstavba v odvětví sociálních věcí ve výši 134 mil. Kč,
  • rekonstrukce a opravy budov příp. dalšího majetku svěřených školám ve výši 243 mil. Kč,
  • rekonstrukce a opravy budov krajských nemocnic ve výši 280 mil. Kč.
 • Příklady konkrétních akcí:
  • Modernizace školního statku v Opavě ve výši 40 mil. Kč - na rok 2019 alokováno 16,5 mil. Kč.
  • Novostavba lékárny a onkologie ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov ve výši 36,5 mil. Kč (celkové výdaje na akci činí 63 mil. Kč).
  • Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně 23,1 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 180 mil. Kč).
  • V 2019 by měla být dokončena novostavba tělocvičny gymnázia v Českém Těšíně o celkových nákladech (včetně vybavení) 46 mil. Kč
 • V roce 2019 MSK plánuje zahájit přípravu a realizovat cca 105 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za 2,105 miliardy korun. MSK se na nich bude podílet většinou z 5 až 10 procent, krajské zastupitelstvo kraje již rozhodlo o zahájení přípravy např. těchto projektů:
 • Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 v celkové výši 313 mil. Kč, období realizace 2016 – 2020 (Integrovaný regionální operační program),
 • MÚK Bazaly – II. a III. etapa v celkové výši 191 mil. Kč, období realizace 2017 – 2020 (Integrovaný regionální operační program),
 • Muzeum automobilů TATRA v celkové výši 172 mil. Kč, období realizace 2016 – 2020 (Integrovaný regionální operační program),
 • Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska v celkové výši 106 mil. Kč, období realizace 2015 – 2019 (Integrovaný regionální operační program),
 • Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě v celkové výši 44 mil. Kč, období realizace 2016 – 2019 (Operační program Životní prostředí),
 • Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty v celkovém objemu 65 mil. Kč, období realizace 2016 - 2020 (Operační program Životní prostředí),
 • Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK v celkové výši 199 mil. Kč, období realizace 2018 – 2021 (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání),
 • Podpora služeb sociální prevence v celkovém objemu 508 mil. Kč, období realizace 2016 – 2020 (Operační program Zaměstnanost),
 • Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče v celkové výši 94 mil. Kč, období realizace 2017 – 2019 (Integrovaný regionální operační program),
 • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma, v celkovém objemu 995 mil. Kč, období realizace 2017 - 2020 (Operační program Životní prostředí),
 • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. grantové schéma, v celkovém objemu 562 mil. Kč, období realizace 2019 - 2022 (Operační program Životní prostředí).

13. prosince 2018
frame-scrollup