Zpráva

Dolní Marklovice

Lokalita se rozkládá podél říčky Petrůvky a v hraničním výběžku v obci Dolní Marklovice. Velmi významné stabilní rozmnožiště kuňky ohnivé.

Kód lokality: CZ0813442
Katastrální území: Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné 
Rozloha: 41,2190 ha 
Nadmořská výška: 220 - 264 m n. m.
Navrhovaná kategorie ochrany: PP

Předmět ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Popis lokality:
Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací. Břehové porosty a fragmenty údolního jasano-olšového luhu a vlhkých aluviálních psárkových luk v nivě Petrůvky a jejích přítoků, s vyjetými kolejemi na polích a cestách a zatopenými prohlubněmi.

Management lokality:
Udržet intenzitu rybářského hospodaření na současné úrovni. Omezit manipulaci s vodní hladinou v období dubna - září (rybníky v tomto období nevypouštět). Zachovat minimálně současný rozsah litorálních porostů (při případném odbahňování ponechat současnou plochu litorálu). Ponechat tok Petrůvka v neupraveném, přirozeném korytě. V zamokřených částech lokality vytvořit soustavu tůní, částečně zastíněnou. Zajistit pravidelný monitoring lokality.

frame-scrollup