Jste zde: Informační systém životního prostředíMyslivost

myslivost

Myslivost lze právem považovat za cílevědomou lidskou činnost prováděnou v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako složky ekosystému a také spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Samotným výkonem práva myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Samozřejmě nepostradatelnou součást myslivosti tvoří myslivecké zvyky a tradice, které jsou souborem loveckých ceremoniálů a jiných mysliveckých obřadů a dalších norem jednání včetně myslivecké etiky, které mají morálně výchovný a praktický význam. Lze konstatovat, že myslivost se skládá z jednotlivých dílčích činností, které na sobě závisí a dohromady utváří funkční systém odvětvové činnosti lesního hospodářství.