Zpráva

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015) - 1. výzva

I. Název programu (kód)

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015).

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu

 1. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení:
  1. problémů s odváděním a čištěním odpadních vod,
  2. zásobování obyvatel pitnou vodou,

  v obcích s počtem obyvatel nižším než 2000 a zastavěných územích s počtem obyvatel do 500 v obcích s počtem obyvatel do 5000.

 2. Předmětem podpory jsou projekty, které budou realizovány na území Moravskoslezského kraje a budou ukončeny nejpozději do 15. 9. 2016, a to:
  1. výstavba, rozšíření, rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
  2. výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu,

  pro stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za současného dodržení kritérií uvedených v článku IV. odst. 2 tohoto programu.

 3. Předmětem podpory nejsou:
  1. domovní čistírny, kanalizační přípojky, dešťová kanalizace a přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi,
  2. výstavba kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění na dostatečně kapacitní čistírně odpadních vod,
  3. vodovodní přípojky,
  4. opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla,
  5. investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

IV. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Pro potřeby tohoto programu se rozumí:
  1. Příjemcem dotace obec s počtem obyvatel do 5000.
  2. Závazným ukazatelem příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele dotace na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu.
  3. Ekvivalentním obyvatelem (EO) produkce látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den.
  4. Informační tabulí stálá informační tabule s minimálními rozměry 300 x 400 mm (plast nebo samolepa) s uvedením skutečnosti, že projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje (vzorová podoba této tabule, s výjimkou rozměrů, viz příloha č. 13 tohoto programu), umístěná nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení realizace projektu na dobře pro veřejnost viditelném místě.
  5. Fotodokumentací projektu fotodokumentace na CD nosiči, doložená při závěrečném vyúčtování projektu (dokumentace realizace projektu – počátek, průběh, ukončení) s možností jejího dalšího využití pro potřeby propagace projektu.
  6. Vodovodem nebo kanalizací pro veřejnou potřebu vodohospodářská infrastruktura, na kterou se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (§ 1 odst. 3 uvedeného zákona).
 2. V případě, že:
  1. žadatelem o dotaci je obec s počtem obyvatel do 500 a obec s počtem obyvatel od 2000 do 5000, kdy předmětem žádosti je řešení zastavěného území s počtem obyvatel do 500, je nutné při:
   1. výstavbě kanalizační sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 30 EO,
   2. výstavbě vodovodní sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 30 trvale bydlících osob,
  2. žadatelem o dotaci je obec s počtem obyvatel od 500 do 2000, je nutné při:
   1. výstavbě kanalizační sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 50 EO,
   2. výstavbě vodovodní sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 50 trvale bydlících osob,
  3. předmětem žádosti je jiný předmět podpory, než uvedený v předchozích písmenech tohoto odstavce programu, jehož realizací dojde k prokazatelnému výraznému zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod nebo situace v zásobování pitnou vodou, nemusí být počet napojených EO nebo osob zásobovaných pitnou vodou vyšší než před realizací takového projektu.
 3. Předmětem podpory jsou projekty, jejichž rozpočtové náklady nepřesáhnou:
  • 10 mil. Kč, je-li příjemcem obec s počtem obyvatel do 500 nebo obec s počtem obyvatel od 2000 do 5000,
  • 20 mil. Kč, je-li příjemcem obec s počtem obyvatel od 500 do 2000.
 4. V odůvodněných případech může o poskytnutí dotace na projekt s rozpočtovými náklady vyššími, než jsou uvedeny v předchozím odstavci, rozhodnout zastupitelstvo kraje.
 5. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 7.500.000,-- Kč.
 6. Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu, které bude spolufinancovat maximálně 75 % při současném dodržení podmínky uvedené v předchozím odstavci. Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.
 7. Majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků dotace, nesmí příjemce zcizit po dobu deseti let ode dne ukončení realizace projektu.
 8. Dotaci podle tohoto programu nelze poskytnout na projekty podporované z dotačních programů, fondů a grantů Evropské unie a na projekty spolufinancované z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 9. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena v každé nákladové položce na celé stokoruny.
 10. Při nesplnění podmínky uvedené v předchozím odstavci budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 11. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jednu žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu.

V. Uznatelné náklady projektu

Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

 1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
 3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu a toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a bylo splněno, přičemž projekt byl realizován v souladu s příslušnými právními předpisy i jinými předpisy,
 4. vznikl příjemci v období dohodnutém s poskytovatelem ve smlouvě o poskytnutí dotace; datum počátku uznatelnosti nákladů bude stanoveno na den rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace, pokud příjemce v žádosti neuvedl dřívější datum počátku realizace projektu, nejdříve však na den 1. 1. 2015,
 5. byl příjemcem uhrazen nejpozději do 30 dnů od termínu ukončení realizace projektu, nejpozději však dne 15. 10. 2016,
 6. byl vynaložen na
  • stavební a technologickou část stavby (pořízení dlouhodobého majetku v souladu s projektovou dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení a podmínkami stavebního povolení pro realizaci projektu) nebo
  • projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení pořízenou pro projekt výhradně z vlastních zdrojů (vymezení počátku uznatelnosti nákladů uvedené v písmenu d) tohoto článku se na tento uznatelný náklad nevztahuje).

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

VI. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami tohoto programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

VII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. žádost o poskytnutí dotace - projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. ekonomicko-technické shrnutí projektu (příloha č. 6 programu),
  6. stavební povolení s doložkou právní moci,
  7. souhrnná zpráva, kterou se rozumí součást projektové dokumentace stavby předkládané k žádosti o stavební povolení,
  8. celková situace stavby s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel,
  9. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, na který má být dotace poskytnuta,
  10. doklady o průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby.
 2. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně.
 3. Žádost o dotaci se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. „odbor životního prostředí a zemědělství“),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. „Drobné vodohospodářské akce, ŽPZ/01/2015“),
  3. názvem a sídlem žadatele,
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“.
 4. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 14 .programu).
 5. Žádosti předložené poskytovateli dotace:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. po termínu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. žadatelem, který má k termínu podání žádosti vůči poskytovateli dotace neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny a dotace těmto žadatelům nebude poskytnuta.

 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odstavcem 3 tohoto článku programu vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena a dotace mu nebude poskytnuta.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

VIII. Kontaktní osoby a termín předkládání žádostí

 1. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.
 2. Kontaktní osoby:
 3. Termín pro předkládání žádostí: do 14. 1. 2015 včetně.

  V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je dnem podání den převzetí zásilky k poštovní přepravě.

 4. Případné dotazy k dotačnímu programu či zpracování a předkládání žádostí budou zájemcům zodpovězeny na pracovním semináři, který proběhne dne 6. 1. 2015 od 9:00 do 12:00 hod. v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje. Zájemci o účast na tomto semináři se mohou nahlásit na e-mailovou adresu jana.kroupova@msk.cz nebo na tel. čísle 595 622 692. Pozvánka na pracovní seminář bude zveřejněna rovněž na webových stránkách Moravskoslezského kraje; to obdobně platí také pro oznámení případné změny termínu konání uvedeného semináře.

IX. Vyhodnocování a výběr žádostí

 1. Žádosti budou posuzovány na základě systému bodového hodnocení uvedeného v příloze č. 1 programu.
 2. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované podle schváleného systému bodového hodnocení je podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušným výborem zastupitelstva kraje.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 7 programu).
 5. Při poskytování dotace náhradnímu žadateli dle pořadníku náhradních žadatelů schváleného zastupitelstvem kraje bude postupováno následovně. V případě, že v době do 31. 1. 2016 některému ze žadatelů nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění podmínek uvedených v čl. X odst. 5 nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může poskytovatel podpořit jeho projekt, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených ve vyhlášeném dotačním programu. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (tj. předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se sníží).

X. Smlouva o poskytnutí dotace

 1. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem dotace (příloha č. 7 programu).
 2. Smlouva může být s příjemcem uzavřena jen, když spolu s podepsaným návrhem smlouvy příjemce poskytovateli do tří měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do tří měsíců ode dne odeslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem, doloží:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů platných dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich doložení poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel o dotaci nemá u těchto orgánů žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané závazky),
  2. čestné prohlášení (příloha č. 5 programu), ne staršího jednoho měsíce v den jeho doložení poskytovateli,
  3. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem.
 3. Každá změna smlouvy bude prováděna výhradně písemnou formou vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se mění závazné ukazatele, rozhoduje zastupitelstvo kraje a o uzavření ostatních dodatků rozhoduje rada kraje.
 4. V případě, že se žadatel k administrátorovi dostaví osobně a předloží podepsaný návrh smlouvy a doklady podle odst. 2 osobně, může doložit originály nebo úředně ověřené kopie originálů výše uvedených dokladů k ověření shody.
 5. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 2 ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.

XI. Vyúčtování projektu

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do dne 14. 11. 2016. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program.

XII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele dotace podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.

XIV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1: Hodnotící kritéria programu

Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část

Příloha č. 3: Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část

Příloha č. 4: Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 5: Čestné prohlášení

Příloha č. 6: Ekonomicko-technické shrnutí projektu

Příloha č. 7: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 8: Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 9: Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje

Příloha č. 10: Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 11: Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách

Příloha č. 12: Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 13: Vzorová podoba informační tabule

Příloha č. 14: Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XV. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 57/4538 ze dne 11.12.2014 a nabývá účinnosti dne 11.12.2014.

frame-scrollup