Zpráva

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

I. Název programu (kód)

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015 (ŽPZ/02/2015)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu

Cíle dotačního programu jsou:

 1. Podpora projektů zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“) a oblast udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji.
 2. Podpora environmentální poradenské činnosti zaměřené na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.
 3. Podpora projektů zaměřených na proces místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost.
 4. Podpora projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

IV. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 70.000,-- Kč.
 2. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 150.000,-- Kč.
 3. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %, u příjemců vymezených v čl. V odst. 1 programu (tj. u obcí) maximálně ve výši 60 %.
 4. Dotaci nelze poskytnout na projekty realizované v rámci grantových schémat spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie.
 5. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 6. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 7. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 6 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 9. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2015, projekt bude ukončen nejpozději 15. 12. 2015 (žadatel si může v žádosti stanovit i kratší období realizace projektu).

V. Vymezení okruhů příjemců

Dotace v rámci vyhlašovaného dotačního programu lze poskytnout:

 1. obcím podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 2. dobrovolným svazkům obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 3. spolkům podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 4. obecně prospěšným společnostem podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
 5. příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce (vyjma škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

VI. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Uznatelné náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  1. náklady na materiál včetně věcných odměn s výjimkou finančních odměn a darů,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000,-- Kč včetně do 40.000,-- Kč včetně – např. movité věci),
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek,
  4. náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden doužívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000,-- Kč včetně do 60.000,-- Kč včetně – např. software),
  5. opravy a udržování,
  6. služby s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, právních služeb, konzultací, auditorských služeb a bankovních služeb,
  7. osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, a to takové, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn); poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky; cestovné tuzemské i zahraniční, kapesné, úhrada taxi; splátky úvěrů včetně úroků, leasingu včetně akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); pojištění majetku; alkoholické nápoje, náklady na reprezentaci a pohoštění (pohoštěním nejsou nealkoholické nápoje a společné stravování poskytované zároveň s ubytováním).

VII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů.
 2. Závaznými ukazateli realizace projektu jsou:
  1. příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace, charakter dotace (investiční, neinvestiční nebo kombinovaná), rozpočet uznatelných nákladů projektu, maximální procentuální podíl poskytovatele dotace na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu,
  2. termín zahájení a ukončení realizace projektu,
  3. účelové určení.
 3. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele:
  1. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
  2. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu) maximálně o 10 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
 4. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. žádost o poskytnutí dotace - obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. žádost o poskytnutí dotace - projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. nákladový rozpočet projektu (příloha č. 1a nebo 1b programu),
  4. čestné prohlášení (příloha č. 4 programu),
  5. prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména zřizovací listina nebo stanovy, statut, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  6. prosté kopie dokladů o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce),
  7. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce), byla-li žádost podepsána na základě pověření nebo plné moci, též kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  8. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje,
  9. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  10. podrobný popis projektu - dokument, ze kterého lze vyčíst informace o realizaci projektu (např. časový harmonogram, rozsah prací svépomocí, složení projektového týmu, definice cílových skupin, případná udržitelnost projektu apod.) a veškeré návaznosti na realizaci projektu (např. subdodavatele, veřejné průzkumy, listy vlastnictví, smlouvy o smlouvách budoucích, spolupracující subjekty apod.).
 2. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 1 písm. e) až g) tohoto článku se nevztahuje na obce.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně kód dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě (na CD, případně e-mailem kontaktním osobám uvedeným v článku IX. dotačního programu).
 5. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. „odbor životního prostředí a zemědělství“,
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015, ŽPZ/02/2015“,
  3. plným názvem žadatele a sídlem žadatele,
  4. textem „Neotvírat - žádost o dotaci“.
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude v případě zájmu žadatele potvrzen Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 12 programu).
 7. Žádosti předložené poskytovateli:
  1. v rozporu s tímto programem (např. absence povinného označení na obálce, předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů, chybné nastavení termínů realizace projektu, jakýkoli jiný způsob doručení - např. faxem nebo pouze e-mailem, doručení na jiné adresy nebo po termínu pro předložení žádosti),
  2. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  3. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  4. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny a dotace nebude poskytnuta.

 8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

IX. Kontaktní osoby a termín předkládání žádostí

 1. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.
 2. Kontaktní osobami pro tento dotační program jsou

  pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:

  Podpora projektů zaměřených na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“) a oblast udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji.

  Podpora environmentální poradenské činnosti zaměřené na veřejnost, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.

  Mgr. Roxana Macháčková
  tel.: 595 622 694
  e-mail: roxana.machackova@msk.cz,

  pro oblasti 3  a 4 dotačního programu:

  Podpora projektů zaměřených na proces místní Agendy 21, včetně dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících udržitelný rozvoj a občanskou zodpovědnost.

  Podpora projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

  Mgr. Petr Strakoš
  tel.: 595 622 697
  e-mail: petr.strakos@msk.cz.

  Termín pro podávání žádostí: do 14. 1. 2015 včetně.

 3. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je dnem podání den převzetí zásilky k poštovní přepravě.

X. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti budou posuzovány ve stanovených ukazatelích kvality obsahové stránky projektu, které jsou dle oblastí podpory uvedeny v odst. 2 tohoto článku programu.
 2. Systém bodového hodnocení žádosti o dotaci v dotačním programu:

  Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

  Pro oblasti 1 – 3

  Základní posuzované ukazatele kvality projektu

  Maximálně možné bodové ohodnocení

  a) Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj a dlouhodobé působení na veřejnost

  max. 15

  b) Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu

  max. 10

  c) Využití jiných zdrojů financování

  max. 10

  d) Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, odborná úroveň řešitelského týmu; realizovatelnost projektu

  max. 10

  e) Dopad na cílové skupiny

  max. 10

  f) Zapojení dětí a mládeže v rámci aktivit projektu

  max. 5

  Celkové bodové ohodnocení projektu

  max. 60

  Pro oblast 4

  Základní posuzované ukazatele kvality projektu

  Maximálně možné bodové ohodnocení

  a) Cíle projektu včetně jejich měřitelnosti

  max. 15

  b) Zpracování postupu a definování jednotlivých kroků realizace projektu

  max. 15

  c) Využití jiných zdrojů financování, finanční udržitelnost projektu

  max. 15

  d) Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, odborná úroveň řešitelského týmu

  max. 15

  Celkové bodové ohodnocení projektu

  max. 60

 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XI. Smlouva o poskytnutí dotace

 1. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem dotace (příloha č. 1 programu).
 2. Smlouva může být s příjemcem uzavřena jen v případě, že spolu s podepsaným návrhem smlouvy příjemce poskytovateli do 2 měsíců ode dne rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců ode dne odeslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem, doloží:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich doložení poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel o dotaci nemá u těchto orgánů žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané závazky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat subjekt samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. čestné prohlášení (příloha č. 4 programu), ne starší jednoho měsíce v den jeho doručení poskytovateli,
  6. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace (platí pouze pro obce).
 3. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace, lhůta stanovená v odst. 2 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 4. Každá změna smlouvy bude prováděna výhradně písemnou formou a vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se mění závazné ukazatele, o nichž rozhodlo zastupitelstvo kraje, rozhoduje zastupitelstvo kraje a o uzavření ostatních dodatků rozhoduje rada kraje.
 5. V případě, že se žadatel k administrátorovi dostaví osobně a předloží podepsaný návrh smlouvy a doklady podle odst. 2 osobně, může doložit originály nebo úředně ověřené kopie originálů výše uvedených dokladů k ověření shody.
 6. Pokud je žadatelem obec, nemusí společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje předkládat doklady uvedené v odst. 2 písm. b), c) a d).
 7. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 2 ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 8. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy náhradního žadatele vybraného z pořadníku náhradních žadatelů pro přidělení dotace schváleného zastupitelstvem kraje dle odst. 9 tohoto článku.
 9. Při poskytování dotace náhradnímu žadateli bude postupováno následovně. Administrátor vyzve pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradních žadatelů schváleného zastupitelstvem kraje. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může poskytovatel podpořit jeho projekt, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených ve vyhlášeném dotačním programu. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. Jestliže náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se stanoví jako podíl částky dotace, jež byla určena původnímu příjemci, a předpokládané výše uznatelných nákladů projektu předloženého náhradním příjemcem.
 10. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli se požadovaná výše dotace nekrátí. Výjimkou bude případ, kdy poslední podpořený projekt bude zkrácen tak, aby nebyly překročeny celkové finanční prostředky schválené zastupitelstvem kraje pro tento dotační program. Dojde-li k takovému zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná, tj. výše uznatelných nákladů projektu se nekrátí. Jako poslední podpořený projekt bude uveden projekt pouze v případě, že zůstatek z celkové alokované částky dotačního programu bude alespoň 50.000,-- Kč.
 11. V případě, že zůstatek z celkových finančních prostředků schválených zastupitelstvem kraje pro tento dotační program bude nižší než 50.000,-- Kč, zůstane nadále připraven pro případ možného postupu dle odst. 8 a 9 tohoto článku.
 12. Nedílnou přílohou smlouvy o poskytnutí dotace bude i celkový nákladový rozpočet projektu, pro jehož stanovení bude využita tabulka celkového nákladového rozpočtu projektu, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 14. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do dne 31. 12. 2015. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem, zejména odst. 2 tohoto článku. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Závěrečné vyúčtování tvoří:
  • závěrečná zpráva jako slovní popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení (příloha č. 5 programu),
  • závěrečné finanční vyúčtování, které musí být zpracováno na předepsaných formulářích (přílohy č. 6 až 10 programu), a to ve stejné struktuře a rozsahu jako celkový nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu smlouvy,
  • seznam účetních dokladů, vztahujících se k uznatelným nákladům, včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
  • kopie účetních dokladů týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  • čestné prohlášení k dani z přidané hodnoty jako uznatelnému nákladu projektu (příloha č. 11 programu),
  • čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování,
  • CD nebo DVD nosič s doložením způsobu prezentace Moravskoslezského kraje (včetně fotodokumentace realizace projektu).
 3. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 4. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku, vyzve administrátor pouze jednou písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takovéto náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XV. Seznam příloh programu

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 1a – Nákladový rozpočet projektu – Neinvestiční

Příloha č. 1b – Nákladový rozpočet projektu – Investiční

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část

Příloha č. 3 – Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení

Příloha č. 5 – Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část

Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční výdaje

Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování projektu - Investiční výdaje

Příloha č. 8 – Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování

Příloha č. 9 – Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 10 – Závěrečné vyúčtování - Přehled o úhradách

Příloha č. 11 – Čestné prohlášení k dani z přidané hodnoty jako uznatelnému nákladu projektu

Příloha č. 12 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 57/4539 ze dne 11. 12. 2014 a nabývá účinnosti dne 11. 12. 2014.

frame-scrollup